Podlaskie Stowarzyszenie Stomatolog�w Akademia Medyczna w Bia�ymstoku
Strona g��wnaAktualno�ciKontakt

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krupi�ski - fragment wyk�adu wyg�oszonego podczas sympozjum w Rajgrodzie 9-11 czerwca 2005

INSTRUMENTY ROTACYJNE.

„DEKALOG” - OBOWI�ZUJE WIERZ�CYCH I NIEWIERZ�CYCH”

1. Nigdy nie wolno stosowa� si�y. Instrumenty te wymagaj� stosowania biernej techniki pracy. Nacisk na instrument musi by� mniejszy ni� si�a potrzebna do z�amania przy rysowaniu naostrzonym o��wkiem nr 2b.

2. Je�eli instrument napotyka op�r, nale�y natychmiast przerwa� prac� i zanim ponownie rozpoczniemy prac�, rozszerzamy koronow� cz�� (Gatesy, instrumenty typu shaping - Sx, S1, S2), i nast�pnie wchodzimy do dalszej cz�ci kana�u u�ywaj�c palcowego stalowego instrumentu o zbie�no�ci 2%. Nale�y zastosowa� instrument o rozmiarze mniejszym ni� nr 15.

3. Kana�y w korzeniach: mesjalnym policzkowym z�b�w trzonowych g�rnych,  mesjalnym trzonowc�w dolnych, wszystkich przedtrzonowc�w,  siekaczach dolnych  -  mog� nagle ��czy� si� pod k�tem ostrym.

Je�eli opracowujemy dwa kana�y w jednym korzeniu, mo�emy mie� sytuacj� do�� niebezpieczn� - kana�y zwykle w 1/3 wierzcho�kowej schodz� si� razem - jest to miejsce niezwykle niebezpieczne dla instrumentu rotacyjnego - najcz�stsza przyczyna z�amania instrumentu. W takich przypadkach nale�y najpierw opracowa� na pe�n� d�ugo�� robocz� kana� prostszy i wype�ni� go a nast�pnie opracowa� pozosta�y kana� do miejsca po��czenia (�atwiej to miejsce znale��, poniewa� natrafimy na wype�nienie). Je�eli tego nie zrobimy to instrument NiTi natrafiaj�c na miejsce po��czenia zmienia nagle kierunek i ulegnie z�amaniu. Jest to najcz�stsza przyczyna �amania instrument�w rotacyjnych w tych korzeniach

4. Niebezpieczne s� r�wnie� kana�y zakrzywione pod k�tem oko�o 60 stopni o ma�ym promieniu (na kr�tkim odcinku). Takie zakrzywienia najcz�ciej znajdujemy na 3 do 4 mm przed d�ugo�ci� robocz� w kana�ach dystalnych dolnych trzonowc�w i w kanale podniebiennym pierwszego z�ba trzonowego g�rnego.

5. Zm�czenie instrumentu.. Sk�ada si� na to wiele czynnik�w: sekwencja u�ycia instrument�w, stopie� zakrzywienia kana�u, zwapnienia w obr�bie kana�u, si�a nacisku na instrument itd. Przechodz�c do pracy z instrument�w stalowych palcowych na NITi koniecznie nale�y to prze�wiczy� na z�bach usuni�tych - najlepiej „pod okiem” do�wiadczonego lekarza.

6. Wytworzenie stopnia w kanale powoduje, �e instrument NiTi ulegnie w tym miejscu zakrzywieniu i z�amaniu. Dlatego do pokonania tego stopnia nale�y u�y� instrument�w stalowych palcowych.

7. W kana�ach zakrzywionych nale�y szczeg�lnie bardzo dok�adnie rozszerzy� cz�� koronow� kana�u korzeniowego.

8. Je�eli instrument rotacyjny stosunkowo �atwo przechodzi przez kana� i wyczuwamy nagle �e natrafia jakby na dno - nie nale�y absolutnie stosowa� dodatkowego nacisku !. Instrument mo�e ulec zakrzywieniu i z�amaniu. W takich przypadkach nale�y u�y� instrumentu stalowego palcowego o mniejszym rozmiarze i zbie�no�ci 2%,.

9. Instrument rotacyjny NiTi nie mo�e pracowa� na ca�ej d�ugo�ci ostrza. Wierzcho�ek i koronowa cz�� instrumentu powinna by� wolna od opi�ek, pracuje tylko cz�� �rodkowa, lub tylko cz�� wierzcho�kowa, lub tylko cz�� koronowa. Instrumenty rotacyjne z ka�dego systemu nale�y dobra� tak, aby spe�ni� ten warunek.

10. Je�eli instrument zaczyna si� blokowa� w kanale, nale�y przerwa� prac� i poszerzy� koronow� cz�� kana�u instrumentem o wi�kszym sto�ku. Do tego celu stosujemy: instrumenty o rozszerzeniu od 4% do 6% i o wi�kszym rozszerzeniu, dryle typu Gates-Glidden, i znakomite instrumenty ultrad�wi�kowe.

11. Niezale�nie od zastosowanej techniki instrumenty NiTi nale�y wprowadza� drobnymi odcinkami, stopniowo bardziej biernie ni� wprowadza si� instrumenty stalowe. Wierzcho�ek instrumentu nie powinien by� stosowany jako dryl nawiercaj�cy kana� ale tylko jako prowadz�ca cz�� instrumentu

12. Nie wolno si� spieszy� !! Nie nale�y by� zbyt zach�annym i usi�owa� zrobi� co� wi�cej i szybciej ni� to do czego instrumenty s� zaprojektowane. Nie da� si� zwie�� demonstracjami super elastyczno�ci  tych instrument�w.

13. Kontrolowa� cz�� tn�c� instrumentu przed w�o�eniem  do kana�u. Instrumenty NiTi w przeciwie�stwie do stalowych maj� bardzo dobr� pami��, je�eli s� zgi�te nale�y je wyrzuci� Test na zgi�cie - przed w�o�eniem do kana�u.

14. Kontrolowa� d�ugo�� instrumentu; ka�dy sprawdzi�, d�ugo�ci nie zawsze s� dok�adne.


  [ Strona g��wna | Aktualno�ci | Kontakt ]